Płatności

Właściciele lokali wnoszą opłaty na indywidualne rachunki w PKO BP.

Przypominamy, że – stosownie do przepisów ustawy o własności lokali jak również zapisów umowy zarządu – właściciele lokali obowiązani są do uiszczania zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną (oraz innych opłat na rzecz Wspólnoty) z góry, w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca, którego płatności te dotyczą.

Zaliczkowa forma dokonywania płatności oznacza, iż wnoszenie ich jest niezależne od zamieszkiwania w lokalu czy też korzystania ze świadczeń (n.p. ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania).

Wysokość zaliczek uzależniona jest od wysokości udziału w nieruchomości wspólnej, a także od przyjętego planu gospodarczego.

Od dnia 01 lipca 2013 roku – zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – członkowie Wspólnoty zobowiązani są do wnoszenia, na rzecz gminy (za pośrednictwem Wspólnoty), opłat za wywóz śmieci.

Od 01 marca 2020 roku opłaty te naliczane są ryczałtowo, w takiej samej wysokości dla każdego z gospodarstw domowych, niezależnie od ilości osób zamieszkujących lokal.

Stawka na rok 2020, przyjęta Radę m.st. Warszawy, wynosi 65,- zł/gospodarstwo domowe w budynku wielorodzinnym.

Przetłumacz »